×

Termes i condicions


OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venta i Política de Privacitat regulen l’ús del lloc web www.estacionautica.com (d’ara endavant 'el Lloc Web'), de la qual Estació Nàutica Costa Daurada (d’ara endavant L’EMPRESA) amb CIF G-43659945 i domicili a Plaça de les Comunitats Autònomes, s/n - 43840 Salou, és titular.

A través del seu lloc web www.estacionautica.com, L’EMPRESA proporciona informació sobre els seus productes i ofereix la possibilitat d’adquirir-los. Degut al contingut i la finalitat del Lloc Web, les persones que vulguin beneficiar-se dels seus serveis han de tenir la condició de “Clients”, la qual s’adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que L’EMPRESA posteriorment comunica a través d’un email. La condició de Client suposa l’adhesió a les Condicions d’Ús, la versió publicada al moment que s’accedeixi al Lloc Web. En qualsevol cas, existeixen pàgines del Lloc Web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar-se ni iniciïn una compra de producte (d’ara endavant “Usuaris”). En aquest sentit, els Usuaris que accedeixin a aquestes parts del Lloc Web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que els hi pugui ser d’aplicació.

CONTACTE: Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment, pot enviar-nos els seus comentaris per email a: [email protected]

INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTE

Les descripcions dels productes exposats al Lloc Web es realitzen en base a la informació proporcionada per els proveïdors d’aquests. No obstant, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o els vídeos relatius a aquests i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe a la pàgina web de l’EMPRESA, son exposats a www.estacionautica.com de manera orientativa.

PREUS

Tots els preus dels productes s’indiquen a través de la pàgina web inclouen IVA y la resta d’impostos que puguin correspondre.

DISPONIBILITAT

En cap cas L’EMPRESA posarà a la venta de forma intencionada més unitats de les que disposi.

PAGAMENT

El Client es compromet a pagar en el moment en que realitza la comanda. Al preu inicial que figuri al Lloc Web per a cadascun dels productes oferts.

El tiquet o comprovant de compra que correspon a la comanda de compra estarà disponible i es podrà visualitzar a www.estacionautica.com a la secció “El meu compte”, “Comandes”. El Client haurà d’abonar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant el pagament amb targeta de crèdit o dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i/o altres targetes anàlogues).

El Client haurà de notificar a L’EMPRESA qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per les compres, mitjançant un email o per via telefònica, en el període de temps més curt possible per a que L’EMPRESA pugui realitzar les gestions oportunes.

FORMALITZACIÓ DE COMANDES

Un cop formalitzada la comanda, és a dir, amb l’acceptació de les Condicions d’Ús i la confirmació del procés de compra, L’EMPRESA enviarà sempre un email al CLIENT confirmant els detalls de la compra realitzada.

CANCELACIÓ DE COMANDES

L’EMPRESA acceptarà cancel·lacions de comandes enviant un email a [email protected] en un termini màxim de 24 hores després de realitzar-se la compra.

LLIURAMENT I PÈRDUES

 • Lliurament del producte

L’EMPRESA no serà responsable per els errors causats al lliurament quan la direcció de correu electrònic introduïda per el Client al formulari de comanda no s’ajusti a la realitat o hagin estat omesos.

 • Termini d’Entrega

Cada entrega es considera efectuada a partir del moment en que el sistema envia el bono al Client.

DEVOLUCIÓ

 • Procediment de devolució

Tots els productes comprats a L’EMPRESA podran ser retornats i reemborsats, sempre que el Client comuniqui a L’EMPRESA la seva intenció de retornar el/els producte/s adquirit/s dins d’un termini màxim de 24 hores des de la data de l’adquisició, entrega i comunicat dins d’aquest termini per correu electrònic a [email protected]

 • Reemborsaments al CLIENTE

En el cas de que l’activitat no es pugui realitzar per causes adverses com problemes tècnics o condicions meteorològiques adverses, L’EMPRESA oferirà al client, la possibilitat de canviar la data perquè gaudeixi de l’activitat.

De no ser possible aquest canvi, L’EMPRESA reintegrarà al client el 100% de l’import de la reserva d’aquesta activitat a través del mateix sistema de pagament per el qual es va realitzar la reserva en un termini màxim de 7 dies hàbils.

En cap cas, L’EMPRESA assumirà els costos derivats de transport, allotjament, menjars, etc. que el client hagi realitzat per poder gaudir de l’activitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’EMPRESA ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquest pàgina Web i, en especial, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, texts, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen a la Web.

S’adverteix a Clients i Usuaris de que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense prejudici de l’anterior, el contingut d’aquesta Web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d’aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibit la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de L’EMPRESA.

Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altre acció que impliqui una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacions en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l’ús dels continguts de la Web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de L’EMPRESA.

L’EMPRESA informa que no concedeix llicencia o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat, directa o indirectament, amb contingut inclosos a la Web. Solament s’autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatius i de servei, sempre que es citi o es faci referencia a la font, essent l’usuari l’únic responsable del mal ús dels mateixos. 

ACCÉS I ESTADA A LA WEB. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta, al accedir a la informació de la Web, mentre naveguin a aquesta, així com després d’haver-hi accedit.

Com a conseqüència de l’anterior, els Clients i Usuaris són els únics responsables davant de L’EMPRESA i tercers de:

 1. Les conseqüències que es puguin derivar de la utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la Web, elaborat o no per L’EMPRESA, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.
 2. Així com, de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contraria al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui perjudicar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir el normal gaudiment per els Usuaris.

L’EMPRESA es reserva el dret a actualitzar els continguts quan sigui convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a aquests, de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés a la Web a Clients i Usuaris que facin un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareguin al present document.

L’EMPRESA informa que no garanteix:

 1. Que l’accés a la Web i/o a les Webs d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error.
 2. Que el contingut o software al que els Clients i Usuaris accedeixin a través de la Web o de les Webs d’enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al seu sistema informàtic o causi algun altre tipus de dany.
 3. L’aprofitament de la informació o contingut d’aquesta Web o Webs d’enllaç que els Clients i Usuaris poguessin realitzar per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina Web pot ser considerada per els Clients i Usuaris com divulgativa i orientadora, tant amb la relació amb la seva finalitat com als seus efectes, motiu per el qual: LA EMPRESA no garanteix l’exactitud de la informació continguda a aquesta web i per tant no assumeix cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris que puguin derivar-se d’alguna inexactitud a la present Web.

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

L’EMPRESA no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

 1. De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d’aquesta Web o Webs d’enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció del drets de la propietat intel·lectual i/o industrial de continguts de la Web o de tercers.
 2. Dels eventuals danys i perjudicis als Clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l’organització o la localització dels continguts i/o accés a la Web i, en general, dels errors i problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la Web o un programa faciliti a l’Usuari.
 3. Dels continguts d’aquelles pàgines a les que els Clients o Usuaris puguin accedir des de enllaços inclosos a la Web, ja siguin autoritzats o no.
 4. Dels actes o omissions de tercers, amb dependència de que aquests tercers puguin estar units a L’EMPRESA mitjançant via contractual.
 5. Del accés de menors d’edat als continguts inclosos a la Web, essent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l’activitat dels fills o menors al seu càrrec o be instal·lar alguna de les eines de control del us d’Internet amb el objecte d’evitar (i) l’accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com (ii) l’enviament de dades personals sense prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.
 6. De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s’organitzin a través de o sobre la Web i/o Webs d’enllaç, ni respondrà, per tant, de els eventuals danys i perjudicis que pateixin els Clients o Usuaris particulars i/o col·lectius a conseqüència d’aquestes comunicacions i/o diàlegs.

L’EMPRESA no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

 1. Errors o retards en l’accés al Lloc Web per part del Client a l’hora d’introduir les seves dades al formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comenda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altre contingència imprevisible aliena a la bona fe de L’EMPRESA.
 2. Errors o incidències que puguin produir-se a les comunicacions, eliminat o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del Lloc Web siguin totalment operatius.
 3. Dels errors o danys produïts al Lloc Web per un ús ineficient de la mala fe per part del Client.
 4. De la no operativitat o problemes a la direcció de email facilitada per el Client per l’enviament de la confirmació de la comanda.
 5. En tot cas, L’EMPRESA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.
 6. Així mateix, L’EMPRESA té dret a realitzar durant intervals temporals definits campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres al seu servei. L’EMPRESA es reserva el dret de modificar les condicions d’aplicació de les promocions, prorrogar-les comunicant-ho degudament o procedir a l’exclusió dels participants de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació d’aquests.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els Clients i Usuaris es comprometen a navegar per la pàgina Web i a utilitzar el contingut amb bona fe.

El compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem de que l’emplenament de qualsevol formulari existent al Lloc Web www.estacionautica.com o la  remissió d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a L’EMPRESA perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporats al fitxer, titularitat de L’EMPRESA, inscrit al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades dels Clients seran utilitzats per l’enviament a través de email de les ventes que realitzi L’EMPRESA.

Per la mera visita a la Web, els Usuaris no faciliten cap informació personal ni esta obligat a facilitar-la.

L’EMPRESA es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per a les finalitats indicades.

L’EMPRESA presum que les dades han estat introduïdes per el seu titular o per una persona autoritzada per aquest, així com que son correctes i exactes.

Correspon als Clients l’actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client haurà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició a totes les seves dades personals inclosos als diferents formularis d’alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals el Client haurà d’accedir a www.estacionautica.com, al apartat “El meu compte”. Per cancel·lar el teu compte escriu un correu des del teu email del compte a [email protected] amb l’assumpte “Cancel·lar compte”.

Per tant, el Client és responsable de la veracitat de les dades i L’EMPRESA no serà responsable de la seva inexactitud de les dades personals dels Clients. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, L’EMPRESA ha adoptat les nivells de seguretat adequats a les dades facilitades per els Clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció d’aquests.

NULITAT

En el cas de que qualsevol clàusula de les presents Condicions d’ÚS segui declarada nul·la, la resta de clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateix de les presents Condicions d’Ús.

L’EMPRESA podrà exercir algun dels drets i facultats conferides a aquest document el que no implicarà en cap cas renuncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de L’EMPRESA o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui. 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació o configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals. Per això, L’EMPRESA recomana al Client llegir-les atentament cada cop que accedeixi al Lloc Web.

Clients i Usuaris sempre disposaran d’aquestes Condicions d’Ús en un lloc visible, lliurement accessible per a totes les consultes que vulgui realitzar. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions d’Ús serà un pas previ i indispensable a l’adquisició de qualsevol producte aplicable a través del Lloc Web.

LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Les presents Condicions d’Ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable a la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions d’Ús, les parts es sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Reus, excepte que la llei imposi una altre jurisdicció.